• Presto-UPS
  • +36 1 920 2600

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Összhangban

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 RENDELETÉBEN (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy General Data Protection Regulation – GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) foglaltakkal,

a Presto-UPS Kft., mint adatkezelő, adatkezelési tevékenysége során a következőkben leírtak szerint jár el.

 

1. Cég adatai:

Cég név: Presto – UPS Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: Presto-UPS Kft).

Székhely:                     1116 Budapest Vegyész utca 17-25.

Cégjegyzékszám:         01-09-864619

Adószám:                     13618683-2-43

Képviselő:                    Molnár Tibor

Telefonszám:               + 36 1 920 2600

Email:                          info@presto-ups.hu

Honlap:                        www.presto-ups.hu

 

 

2. A Presto-UPS Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Presto-UPS Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse és megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A fenti kötelezettségvállalást a Presto-UPS Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az esetlegesen a Presto-UPS Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

3. A Presto-UPS Kft. az adatkezelési kritériumokat felülvizsgálta, illetve ennek rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodik. Ennek során áttekintette az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját, rögzítette az adatok sorsát.

 

4. A Presto-UPS Kft. biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új előírásoknak megfelelően. Ügyel arra, hogy az adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának bekérése megtörténjen. Igény esetén az érintett írásos megkeresés esetén az adatkezelés tényéről és céljáról/céljairól tájékoztatást kap. Igénye írásbeli kifejezésére az info@presto-ups.hu email címen van lehetősége. A tájékoztatás során olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amely a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges, figyelemmel az adott konkrét esetben kezelt személyt adatok kezelésének tényleges körülményeit és összefüggéseit. A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

 

5. Az érintettnek joga van a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében a következőkre:

  • hozzáférés;
  • helyesbítés;
  • törlés („az elfeledtetéshez való jog”) jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén;
  • kezelés korlátozása;
  • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
  • adathordozhatósághoz való jog gyakorlása, jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén.

A fentiek közül legfontosabb az adathordozhatósághoz való jog megjelenése. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6. Az érintettnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az info@presto-ups.hu email címen.

 

7. Az érintettnek a Presto-UPS Kft. felé a 3. pont szerint közölt tájékoztatás kérési igényére a Presto-UPS Kft.  késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 30 napon belül tájékoztatást ad. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

8. A Presto-UPS Kft. minden adatkezelési tevékenysége meghatározott jogalaphoz és ahhoz kapcsolódó kötelezettségekhez igazodik, ennek keretében biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését.

 

9. A Presto-UPS Kft. 18 éven aluliaknak nem kínál információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat.

 

10. Adatvédelmi incidens bejelentésével összefüggésben a Presto-UPS Kft. nyilvántartást vezet. Esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedéseket ellenőrzi, valamint az érintettet tájékoztatja, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11. Esetleges adatvédelmi incidens bekövetkeztekor a Presto-UPS Kft. indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, panasza esetén mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat! Köszönjük.

 

12. A Presto-UPS Kft. vezetősége külön adatvédelmi tisztviselőt – tekintettel arra, hogy a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tennék szükségessé – nem jelöl ki, általános üzletmenetében, munkatársai tudatosításával, szervezési és technikai megoldásokkal biztosítja adatkezelési tevékenysége megfelelőségét, az adatbiztonság megerősítését és az érintettek jogérvényesítésének elősegítését.

Budapest, 2018. május 21.

A Presto-UPS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési és Adatvédelmi irányelveinek megváltoztatására.