• Presto-UPS
 • +36 1 920 2600

1. Alapadatok.
2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság.
3. Általános rendelkezések.
4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai.
5. Ajánlatkérés menete.
5.1. Árak.
5.2. Eljárás hibás ár esetén.
5.3. A beérkezett üzenetek, ajánlatkérések feldolgozása.
5.4. Visszaigazolás.
6. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése.
6.1.Fogyasztóvédelmi hatóság.
6.2.Békéltető Testület.
6.3.Bírósági eljárás.
6.4. Online vitarendezési platform.
7. Egyéb rendelkezések.
8. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK.
8.1. Szerződés létrejötte és hatálya.
8.2. Felek jogai és kötelezettségei.
8.3. A szerződés megszűnése.

 

 

1. Alapadatok

1. Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldalt üzemeltető vállalkozás adatai:


Üzemeltető: PRESTO-UPS MÉRNÖKIRODA KFT.
Megbízott: Molnár Tibor – ügyvezető igazgató
Telephely és Székhely: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25. 6. ép.
Adószám: 13618683-2-43
Közösségi adószám: HU13618683
Cégjegyzékszám: 01-09-864619
Statisztikai számjele: 13618683-5190-113-01
Bankszámlaszám: RAIFFEISEN : 12010501-01524388-00100004
Telefon: + 36 1 920 2600

Kibocsájtó cégbíróság:
E-mail cím: info@presto-ups.hu
Weboldal címe: http://www.presto-ups.hu
Panaszkezelés cím: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25. 6. ép.
Panaszkezelési telefonszám:  + 36 1 920 2600
Panaszkezelési e-mail cím: info@presto-ups.hu

Webtárhely szolgáltató adatai:

Név:  VOOV Informatikai Fejlesztő Kft.
Cím: 9400 Sopron,  Bem utca 3.
Adószám: 13816283-2-08
Telefon: +36 20 339-49-22
E-mail cím: office@voov.hu

 

2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét.

3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. A jelen ÁSZF 2018. május 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg — akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval — elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

6. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa — akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak —, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 

3. Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3. Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat - amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek - a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 

4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A www.presto-ups.hu weboldalon található termékek, szolgáltatás csomagok képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A weboldalon található termékek, szolgáltatások egyedi jellemzői a termékoldalon, vagy az árak, szolgáltatások menüpontban találhatók. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, így a termék, szolgáltatások tényleges kinézete, csomagolása nem mindig egyezik meg a valósággal. A termék, szolgáltatások mellett található vételár forintban értendő és minden esetben fel van tüntetve, hogy az ár nettó vagy az áfát is tartalmazza.
2. A szerződés nyelve magyar.

5. Ajánlatkérés menete

1. A weboldalon elhelyezett termékek szolgáltatások ára tájékoztató jellegűek! A menüpontokban elhelyezett űrlapok segítségével lehet árajánlatot kérni. Az űrlap kitöltése és elküldése után ügyfélszolgálatunk 24-48 órán belül válasz ad kérdéseire. Ha árajánlat kérése, tárgytalannak bizonyul adatait, ajánlati kötöttség után (14nap), plusz 2 munkanappal töröljük a weboldal rendszeréből!
 

5.1. Árak

1. A weboldalon elhelyezett termékek szolgáltatások ára tájékoztató jellegűek!
A pontos ár meghatározása árajánlat kérése után történik. A kiadott árajánlat 14 napig érvényes! A weboldalon feltüntetett árak, termékek esetén nem tartalmazzák a szállítási, szerelési vagy csomagolási költséget. Ezek a költségek ha van, árajánlatunk tartalmazza.
 

5.2. Eljárás hibás ár esetén

1. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a weboldalon a termék vagy szolgáltatás hibás áron szerepel. Minden esetben a kiadott árajánlat, árai a megfelelőek!
 

5.3. A beérkezett üzenetek, ajánlatkérések feldolgozása

1. A beérkezett üzenetek és ajánlat kérések feldolgozása munkanapokon 24 - 48 óráig történik.
 

5.4. Visszaigazolás

1. Minden beérkezett üzenetről és ajánlat kérésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy üzenetének vagy ajánlatkérésének feladását követően egy automatikus e-mailt kap a beérkezéséről. Minden automatikusan kiküldött levél tartalmaz egy azonosító számot, amelyre hivatkozva érdeklődhet.

2. Telefonos egyeztetés esetén hívja a weboldalon található kapcsolati telefonszámot, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.
 

6. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

1. A weboldal tevékenységével, vagy a weboldal által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a weboldal üzemeltetője részére. Amennyiben a weboldal üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

2. Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

3. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

4. A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

5. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
 

Levelezési cím: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25. 6. ép.
Telefonszám: + 36 1 920 2600
Email cím: info@presto-ups.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6.1.Fogyasztóvédelmi hatóság

1. A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást.

2. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/
 

6.2.Békéltető Testület

1. Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

2. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.

3. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
 • annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
 • ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
 • a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amik alátámasztják saját álláspontját;
 • a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
 • a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
 • tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
 • végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

4. Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

5. Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltetőtestületi eljárásban.
 

Békéltető Testület elérhetőségei:
 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

6.3.Bírósági eljárás

1. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

2. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

3. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 

6.4. Online vitarendezési platform

1. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

2. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

3. Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 

7. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást Saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 

8. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

8.1. Szerződés létrejötte és hatálya

1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

2. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére, mely tartalmazza a hitelesítő linket.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.

4. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

 

8.2. Felek jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

2. Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.

3. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
 

8.3. A szerződés megszűnése

1. A Szolgáltatási szerződés megszűnik a magyar Ptk.-ban megfogalmazottak szerint.

2. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

3. A szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Felhasználót, illetve a honlapon bárki számára hozzáférhető részéről a Felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot az adatvédelemi rendelkezések betartása mellett.

ASZF letöltése PDF-es nyomtatható formában ITT.

Budapest: 2018. 07. 13.